• เพื่อสอนให้เยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิต มองโลกอย่างถูกต้อง
 • เข้าใจปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวัย การพัฒนาวิธีคิด เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญา
 • ไม่ให้เลือกทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดแม้ยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เสมือนทางแยกชีวิต
 • ทำให้สามารถประคองตนเอง ให้ผ่านอุปสรรค์ไปได้ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรม
 • เพื่อนำตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองและผาสุข
โรงเรียนแห่งชีวิต..สอนอะไรด้านธรรมะ
 • สอนความสำคัญของการมีธรรมเป็นเครื่องนำชีวิต
 • หลักธรรมที่สำคัญๆ ผ่านการเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฏก
 • หลักธรรม การแก้วิบากกรรม
 • การทำบุญให้ถูกวิธี การสร้างบุญบารมี
 • สอนการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ

โรงเรียนแห่งชีวิต..สอนอะไรด้านชีวิตและจริยธรรม
 • เรื่องศีล การมีหิริโอตับปะ หรือความละอายชั่ว กลัวบาป
 • ความกตัญญูรู้คุณ ต่อบิดามารดา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้มีพระคุณ
 • สอนความรักชาติผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • สอนวิชาชีวิตศาสตร์ การควบคุมอารมณ์ การตอบสนองต่อสิ่งยั่วยุทางสังคม
 • การรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายชีวิต การเลือกคบเพื่อน
 • ฝึกความอดทน ฝึกวิธีคิด และ ฝึกการมีสติ ฝึกความวางเฉย